Ebook [Autobiografija music biography] By Branislav Nušić

Download Autobiografija

Free download » Autobiografija Dostupna u docx form. 84 92

Free download ¼ PDF, DOC, TXT or eBook é Branislav NušićAutobiografija

Free download » Autobiografija Knjiga je u celosti.

Branislav Nušić é 0 Free read

Free download » Autobiografija Atu na sledecoj adre. Branislav Nu i Autobiografija Autobiografiju sam zavr io enidbom nalaze i da posle enidbe ovek i nema autobiografije Ba kao to je i pisac svojoj knjizi sam napisao predgovor tako u i ja prije nego to iznesem vlastite utiske re i za to sam se odlu io da pro itam ovaj klasik srpske knji evnostiTokom pro le godine se Facebookom pro irila akcija koja me mnogo obradovala takozvani book challenge Ljudi su sastavljali listu od deset knjiga koje su ih se posebno dojmile nominuju i svoje prijatelje da u ine istoPa ljivijim pra enjem primjetio sam da se gotovo na svim listama nalazi i ovaj roman nerijetko i na prvom mjestuNu i je svoju autobiografiju koncipirao na znatno univerzalan na in a ono najosobnije to joj je dao jeste njegov prepoznatljivi humor Od li nih podataka odao nam je ime i prezime te godinu svog ro enja Niko ne mo e pore i da doga aji koje u svojoj autobiografiji nisu njegovi Niko to i ne poku ava Doga aji iz Nu i eve autobiografije su doga aji iz ivota svih nasNjegov cilj je da nas nau i da niti jedan ivot nije toliko tu an i te ak a da se u njemu ne bi moglo na i ne to smje no Tome tre em koji je smeju i se kroz ivot i u ivotu pro ao svoju stazu poveravam da ispi e ove listove moje jubilarne knjige jer on je jedini video ivot Nu i svojoj autobiografiji ne uskra uje domi ljatost ni prilikom davanja naslova poglavljima Tako u poglavlju Od ro enja do prvoga zuba navodi sljede e Rodio sam se o pono i prema emu se ne bi moglo u biografiji re i On je ugledao svetlost dana 8oktobra 1864 godine ve On je ugledao svetlost milikerc sve e 8oktobra 1864 godine Koriste i kolu kao paravan za satiru Nu i svoju autobiografiju prilago ava svim uzrastima vje to kritikuju i kako neprilago enost obrazovnog sistema tako i neprilago enost sistema prema obrazovanom ovjeku Pa ipak matematici kao nauci ja bih eleo da odam ovde i jedno duboko priznanje Ona je ta koja je na oj mladoj knji evnosti dala mnogi i mnogi dragoceni talenat i ona je ta koja je mladoj na oj pozori noj umetnosti dala mnogog i mnogog velikana kojim se ta umetnost i danas ponosi Da nije bilo matematike ti bi dobri ljudi dana nji pesnici i glumci nastavili svoje kolovanje i bili bi mo da veliki i estiti inovnici Autor nam kroz cijelo djelo ukazuje na va nost ivotne kole isti u i da je najbolje to nam klasi no obrazovanje mo e ponuditi sposobnost razmi ljanja Veli se iskustvo je majka mudrosti Mo da ali je lakomislenost majka iskustva jer da nema lakomislenosti ne bi bilo ni iskustva Ba kao to se tokom cijele knjige trudio da nas podu i to vi e o ivotu autor nam ne ostaje du an re i to ta o smrti u aljivom intervjuu sa mrtvim sobom Ali kada se bude ulo da sam umro vi ete videti svet mi to ne e verovati Ja sam toliko puta terao alu sa ovim svetom da e verovatno i tom prilikom mnogi misliti da je to samo neka nova ala U nadi da ete pro itati ovu knjigu ili da je u slu aju da ste je ve itali ovaj osvrt osvje io sje anje na nju zavr avam rije ima kojima je pisac zavr io ovu knjigu Zbogom i hvala na pa nji

  • Hardcover
  • 259
  • Autobiografija
  • Branislav Nušić
  • Serbian
  • 14 October 2019
  • 9788636702581