[read Zabluda Svetog Sebastijana] Epub author Vladimir Tabašević

Summary Zabluda Svetog Sebastijana

Vladimir Tabašević ä 2 Summary Free download ´ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ä Vladimir Tabašević Summary Zabluda Svetog Sebastijana Ravednici i kao žrtve autor ispisuje priču o ratu devedesetih na prostorima bivše Jugoslavije ali i priču o savremenim zabludama u kojima se sećanja neprestano preobražavaju Pisan neobuzdanim i razigranim jezikom roman Zabluda Svetog Sebastijana navešće vas da se zamislite pre nego što za sebe kažete da ste „dobri“ i da ste „hteli sve najbolje Kao to je Ema u svemu tra ila poetske odbljeske tako i Taba evi rasta e sve svakodnevno u jedan novi izma tani prostor a to posti e nesvakida njim metaforama njegov poetski alat je udara ki i ini podno ljivim provla enje kroz neprohodan tekstToliko toga je izre eno zanijekanom suprotno u sveprisutni je evi koji teku koji bivaju zga eni prisutni i na zadnjim stranicama sada pu teni da teku u Neretvu dok most natkrivljuje utvarnost MostaraPitanja ideologije poku aja da se izbjegnu zablude i kriva samoprepoznavanja na e poimanje intimnosti koja mo e biti iskazana na nepoznat na inDino intelektualna impotencija koja nikada ne e privu i ljude sklone kritici jer je na pogre an na in uvjerena u vlastitu nadmo nost pa time ne mo e ni nai i na dobar prijemRazumijem svakoga nesklonog Taba evi evom izrazu no ovaj roman je zapanjuju e otka en

Free download ´ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ä Vladimir TabaševićZabluda Svetog Sebastijana

Vladimir Tabašević ä 2 Summary Free download ´ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ä Vladimir Tabašević Summary Zabluda Svetog Sebastijana Pre nego što je postao svetac Sveti Sebastijan je bio vođa pretorijanske garde koja je progonila hrišćane Kao vojnik kad je mogao on ih je spasavao od sigurne smrti Ali kad to nije mogao hrabrio ih je da stradaju za hrišćanstvo skrivajući u svom srcu nadu da će vera opstati i jačati upravo kroz žrtvu na koju ih je tajno podstrekivaoUzimajući kao podt Nema zvezdiceNe to ovoliko besmisleno ne mo e da se oceni

Vladimir Tabašević ä 2 Summary

Vladimir Tabašević ä 2 Summary Free download ´ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ä Vladimir Tabašević Summary Zabluda Svetog Sebastijana Ekst priču o Svetom Sebastijanu Vladimir Tabašević u svom novom romanu problematizuje fenomen žrtve i zablude o njoj Zablude o nama koji „činimo dobro“ zablude o našim pravedničkim nastojanjima zablude u kojima često držimo druge kako bi naše „spasiteljske misije“ imale „publiku“ Poigravajući se sa likovima koji se samodoživljavaju kao p Ljubavna afera Crnjanskog i Herte MilerOdavno nisam itao ne to tako mra no zagu ljivo i uznemiruju e Treba se izboriti sa ovim istovremeno smolastim hrapavim i entropi nim tekstomOn je i jedna neobi na reinkarnacija lirskog romana Taba evi je najubedljiviji kao pesnik a ini se da je svoj prozni opus zasnovao upravo na ubijanju pesnika u sebi Njegove re enice se sr u i donose nespokoj Zato mu treba pristupiti oprezno izboriti se da otpor ne preovladaOvo je va na knjiga znatno bolja od prethodnog Taba evi evog romana poetizovana ratna kalju a sentimentalna studija o mimoila enjima i zlu O jeziku ini se da je ponekad potrebno izma tati sasvim novi jezik da na e iskustvo daleko prema uje ono to mo e biti izre eno Pone to valja pro itati naglas u leksici i ritmu krije se dodatan nespokoj ali i lepota Shodno tome posebno su upe atljivi momenti potekli iz prtljaga pi evog li nog iskustva Prvu celinu romana do ivljavam tako kao beskrajno kondenzovanu poemu o teskobi ivim blatom iz koga naviru hipnoti ki tumorni je evi kao na koricama knjige I da posebno obratiti pa nju na je eve i sve njihove pojave npr na Sebastijana izbodenog kao jastu e za igle Novica Tadi Tu je tako e i pitanje ta tine ideologije licemerstva zloupotrebe nemo i odrastanja ludila Sumnja i kiselina zabluda Sabor zabluda i batrganjaTaba evi je poput kasapina koji ose a ogromnu strast prema baletu eleo sam da ovaj roman bude lo iji Ali nije Drago mi je to se otvorilo jedno ogromno polje prepucavanja vezanih za li nost i delo Vladimira Taba evi a U njima se umnogome nalazi produ etak upravo onoga o emu je sam pisao I netemeljna zlonamerna itanja su itanja to ih ne opravdava naravnoA ja u u me uvremenu kao svaki povr ni duh ekati da se kona no pojavi savremeni srpski roman koji e da pretraje trenutak u kome je nastao

  • Paperback
  • 200
  • Zabluda Svetog Sebastijana
  • Vladimir Tabašević
  • Serbian
  • 08 July 2019
  • null