Sponsor Tom 1 Sponsor #1 ( Download ) ↠ K.N. Haner – Epub, TXT and Kindle eBook free


  • Paperback
  • 512
  • Sponsor Tom 1 Sponsor #1
  • K.N. Haner
  • Polish
  • 01 August 2018
  • 9788328338401

Read & Download Sponsor Tom 1 Sponsor #1

K.N. Haner Õ 5 Read review Ü PDF, eBook or Kindle ePUB free Õ K.N. Haner Read & Download Sponsor Tom 1 Sponsor #1 Kalina wiedzie niemal idealne życie Ma cudownych rodziców energiczną rezolutną siostrę i wiele planów na przyszłość Oprócz tego nie wdaje się w relacje damsko męskie bo najnormalniej w świecie nie ma na to ani czasu ani ochoty Wszystko się zmienia pewnego dnia gdy jadąc rowerem na uczelnię wjeżdża w auto pewnego mężczyznyNathan na pozór nie ma żadnych problemów Pieniądze w. To nie to co my licieNa ka d ksi k Kasi czekam z niecierpliwo ci a wiele z nich wszystkie czytam szybciej ni s wydane w papierowej wersji I za ka dym razem otrzymuj solidn dawk emocji i szoku Tym razem nie by o inaczej Kalina jest dwudziestojednoletni dziewczyn kt ra studiuje fizjoterapi w Londynie Mieszka razem z rodzicami i m odsz siostr Sabrin na obrze ach miasta Ka dego dnia je dzi do domu busem jednak tego ranka postanawia wybra si rowerem na uczelni aby zaliczy ostatni egzamin w semestrze Podczas jazdy do szko y zamy lona nie zauwa a samochodu a kiedy rozlega si tr bienie jest ju za p no Dziewczyna wpada pod samoch d a ostatnim co widzi przed swoim omdleniem jest przystojny m czyzna kt ry j potr ci Albo raczej pod kt rego samoch d wjecha a W szpitalu poznaje Nathana Collinsa kt ry zaprasza j na kolacj kiedy ta wyzdrowieje Ta jednak okazuje si by totalnym nieporozumieniem i dziewczyna wraca do domu za amana z nieudanej randki Kilka dni p niej egzamin na kt ry ko cem ko c w nie dojecha a przez wypadek specjalnie dla niej odbywa si jeszcze raz i Kalina bez wi kszych problem w zalicza go z najwy sz ocen Kiedy wraca do domu widzi wiele zast p w stra y po arnej a serce przestaje jej bi gdy po ar unosi si z jej doszcz tnie spalonego domu Rodzice dziewczyny gin w po arze razem z ca ym dobytkiem a Kalina zostaje na lodzie bez dachu nad g ow ze swoj czteroletni siostr Ich tu aczka od domu do domu rozpoczyna si a brak pieni dzy szybko zaczyna doskwiera Pewnego dnia po kilku miesi cach w sklepie spotyka Nathana kt ry przyjecha do Londynu do chorej matki Ich znajomo zaczyna si ponownie ale w ca kowicie inny spos b Nathan pragnie pozna Kalin inaczej ni dotychczas poznawa dziewczynyTa za podchodzi do starszego m czyzny z dystansem gdy ci gle pami ta o tej feralnej randceUczucie mi dzy nimi rodzi si samoNiespodziewanieNie jest ono jednak proste a przesz o Nathana nie raz ma w nich uderzy z podw jn si Wcale nie napisa am Wam du o je eli chodzi o fabu To co macie wy ej to tylko pierwsze kilka stron na kt rych ju du o si dzieje Z ka d kolejn stron nast pnym rozdzia em KN Haner rozkr ca akcj coraz bardziej a atmosfera robi si raz napi ta a raz wyluzowana Podczas lektury niemal e czu wszystkie emocje jakie odczuwaj bohaterowie O dziwo Kalin polubi am Jest rozs dn dziewczyn kt ra try razy pomy li zanim zgodzi si na co co mo e mie tragiczne skutki Jak wiecie nie jest u mnie cz sto spotykana przyja do g wnych bohaterek zatem co jest na rzeczyZa Nathanem stoj murem Owszem pope ni kilka b d w kt re ci ko wybaczy ale za ka dym razem szczerze a owa i przeprasza Najwa niejsze jest to e wiedzia co zrobi le i pragn to naprawi Najbardziej irytuj c postaci kt r z ch ci bym odstrzeli a albo spali a w tym po arze jest m odsza siostra Kaliny czyli Sabrina Bo e n mi si w kieszeni otwiera jak tylko widzia am jej imi w ksi ce Przysi gam zabi abym w asnymi r kami gdybym spotka a Ta ma a g wniara jest tak wkurwiaj ca e wiele razy mia am ochot od o y czytnik Ca a historia jest ciekawa i trzyma w napi ciu od samego pocz tku Zaskoczy o mnie to e Kasia od razu zacz a z przytupem Mia am chwil zw tpienia bo ba am si e to BUM sko czy si tak szybko jak si zacz o ale jednak zosta am bardzo pozytywnie zaskoczona gdy fabu a trzyma a poziom do samego ko ca a akcja nie zwalnia a ani na chwil Sponsor jest zaskakuj c ksi k Ju sam tytu m wi nam co innego ni rodek pozycji Nie b d cie zatem uprzedzeni bo historia Nathana i Kaliny jest ciekawa wci gaj ca i napisana z rozmachem W sumie Kasia za ka dym razem zaskakuje mnie coraz bardziej Zacz am si zastanawia kiedy napisze ksi k kt ra rozwali mnie psychicznie i sponiewiera Kiedy taki czas nast pi i wiem o tym doskonale Zako czenie tej pozycji jest nieoczekiwane i nap dza ch na drugi tom Ko czy si cliffhangerem ale wierzcie mi warto czeka na drugi tom Cho by czekanie by o piek em

review Ü PDF, eBook or Kindle ePUB free Õ K.N. HanerSponsor Tom 1 Sponsor #1

K.N. Haner Õ 5 Read review Ü PDF, eBook or Kindle ePUB free Õ K.N. Haner Read & Download Sponsor Tom 1 Sponsor #1 Le rodzące się między nimi uczucie przyniesie nadzieję na lepsze jutro Czy to wystarczy by Nathan zmienił swoje przyzwyczajenia Może to Kalina będzie dyktować warunki W tej grze nie ma jasnych zasad są tylko najciemniejsze zakamarki miłości która wbrew pozorom nie jest prostaHistoria o dziewczynie która oprócz miłości nie ma nic i o mężczyźnie który ma wszystko oprócz miłoś. Tak mi dzy 3 a 4 przez pocz tek kt ry by troszk przesadzony na si ale tu mog am to jeszcz zrozumie bo chodzi o o rowini cie fabu y ale koniec dos owanie ostatnie 50 stron mnie nie tyle rozczarowa y bo pod wzgl dem akcji by o super ale zachowanie g wnego bohatera by o tak g upie po prostu e nie mog tego zrozumie Ale eby nie by niesprawiedliw to rodek by wietny wci gaj cy i to nie jest jeden z kolejnych g upich erotyk w Ta ksi ka ma w sobie si pokazuj e warto walczy o mi o i e ka dy mo e si zmieni zar wno na dobre jak i zej na z cie k pod wp ywem do wiadcze tragedii yciowych Cudowna historia z troch z ym zako czeniem ale mam nadzieje e drugi tom mi to wynagrodzi

K.N. Haner Õ 5 Read

K.N. Haner Õ 5 Read review Ü PDF, eBook or Kindle ePUB free Õ K.N. Haner Read & Download Sponsor Tom 1 Sponsor #1 łasna firma i wysoki status społeczny ułatwiają mu kontakty z kobietami Nie zależy mu jednak na stałym związku ale raczej na spełnianiu własnych zachcianek i fantazji Nie spodziewa się że najzwyklejsza dziewczyna na świecie wywróci jego świat do góry nogamiCo się stanie gdy serce przestanie słuchać rozumu Kalina i Nathan będą błądzić w krainie niedomówień i niepewności a. Zach cona wysokimi ocenami si gn am po t ksi k My la am e to b dzie co mocnego bo pocz tek wietny wr cz z przytupem ale im dalej w las tym wi ksze nudy Nathan kompletnie traci swoj zadziorno Kalina robi si nijaka Nie lubi takich ma o wyrazistych bohater w lubi czu emocje a tu ZERO Czu am si jakbym czyta a relacj zimnego narratora relacjonuj cego faktyco jaki czas pr buj cego spojrze okiem jednego z bohater w powtarzaj cego pewne sceny i dialogi I to mnie w tej ksi ce najbardziej dra ni o czyta am dwa razy te same dialogi i po co Skoro wraz ze zmian punktu widzenia niewiele si zmienia o No i jeszcze wszystko w trzeciej osobie co jeszcze bardziej pot guje relacjonowanie zdarze A je li chodzi o fabu to Kalina jad c na rowerze wpada pod samoch d bogatego Nathana Ten co w niej dostrzega i proponuje jej uk ad sponsorski kt ry ona odrzuca Po sze ciu miesi cach ich drogi ponownie si krzy uj Ona w mi dzyczasie traci w po arze rodzic w i dom i zostaje sama z czteroletni siostr nota bene nie le wygadan jak na tak ma y wiek strzelaj ca tekstami sze ciolatki autorka troch przesadzi a bo wiem jak si zachowuj czterolatki On oferuje jej pomoc D ugo my li e Sabrina to jej c rka I tak bujaj si przez wi kszo ksi ki anga uj c si coraz bardziej dop ki Nathan nie nawali a ona nie zacznie si ci robi c przy tym karier modelki Oczywi cie si gn po kolejn cz g wnie z czystej ciekawo ci