Ebook [Pieci pirksti woodwork] AUTHOR Māra Zālīte – PDF, TXT & Kindle ePUB free


  • Hardcover
  • 304
  • Pieci pirksti
  • Māra Zālīte
  • Latvian
  • 05 February 2018
  • null

Māra Zālīte ↠ 9 Read

Read Pieci pirksti Pieci pirksti Read & Download è E-book, or Kindle E-pub „Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20 gadsimta 50 gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50–60 gadu mijā Grā T das viennoz m gas saj smas man nav jo t sti es Laurai nenotic ju Billei man tic ba bija daudz liel ka Bet t jau protams Sib rijas b rns atpaka Latvij b rn ba vienm r ar pasaules atkl anu vietumis oti aizkustino i

characters Ç E-book, or Kindle E-pub ↠ Māra Zālīte

Pieci pirksti

Read Pieci pirksti Pieci pirksti Read & Download è E-book, or Kindle E-pub Mata pārliecinoši nostājas līdzās latviešu autobiogrāfiskās literatūras labākajiem piemēriem – Doku Ata Ernesta Birznieka Upīša Viļa Plūdoņa Annas Brigaderes Jāņa Jaunsudrabiņa Jāņa Kalniņa V pa ra jauku Billes laiku vaibu bet iesp jams ka tas bija pat oti neviet Alberts Bels tie i bez liekv rd bas skaidri un kodol gi rakst jis pasaul visas nelaimes ce as no sal dzin anas bet ir gr ti gr ti gr ti aizmirst Bel evicas b rni gi jauko tra isko pel ko raibo meiten ti Billi sal dzin t to ar M ras Z l tes prototipu Sib rijas meit nu Lauru kurai ir pieci gadi un kuras pasaules filozofija it k b rna uztvere ir burtiski no citas pasaules at ir b no Billes kura ir nu mazliet vec ka betvisu laiku var ja just ka is ir no pieaugu a nobriedu a pieaugu a cilv ka skatpunkta kur redz noteiktu skat jumu uz liet m notikumiem pag tn t p c bija patiesi gr ti identific ties ar piecgad gu meit nu piecgad gu M ru Z l ti piecgad gu k du citu kas nav tikai vi pats bet ir autors k ds cits M ras Z l tes dzejas valoda kas pilna ar interesantiem sal dzin jumiem interesantiem epitetiem varb t oreiz bija patiesi neviet zemtekstu domu im st stam var uztvert viegli k ar izlas t var a i Bill noda as bija daudz gar kas t p c nu j ja o b tu uzrakst jusi k da cita autore ne M SU izcil dramatur e M ra Z l te varb t viss b tu bijis sav d kvarb t kaut kad lietain vasaras dien izdom u izlas t Parad zes putnus bet to jau tikai laiks r d s jo laikam jau nekad nav arguments un viss kas jau ir bijis vienm r b s v l v l v l

Read Pieci pirksti

Read Pieci pirksti Pieci pirksti Read & Download è E-book, or Kindle E-pub Izmas Belševicas un no nesenā laikā publicētajām grāmatām Gundegas Repšes bērnības tēlojumiem – un iezīmē jaunu posmu mūsdienu latviešu rakstnieku prozā Dzejnieces pievēršanās prozai – grāmat To cik milz ga ir Latvijas v stures trauma vislab k par da bezgal gais liter rais materi ls ko t rad jusi un kur katra person a p rdz vojumi ir vienreiz ji un neatk rtojami Pieci pirksti caur b rna st stu ir gai i ticiet man piecgadnieki sp j dom t tie i tik t laini un v l t lain k bet zem gai uma s p vienk r as lietas virc samestas gr matas un nocirsti koki Paties ba izr d s bied jo ka par visiem izdom tiem ausmu st stiem Cilv ks kur lasa gr matas var justies k bag ts mantinieks Dr z noz m kaut ko starp t l t un nekad Starp l ksmu lidojumu pret Saulei un bezcer gu sal anu m g sasalum bet katram cilv kam ir vajadz ga ar m ja kaut kur augst k virs zemes