ebook காவல் கோட்டம் ☆ Su. Venkatesan – Kindle eBook, DOC and Epub Download

Free download காவல் கோட்டம்

காவல் கோட்டம்

Free download காவல் கோட்டம் characters காவல் கோட்டம் ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB Read ì eBook, PDF or Kindle ePUB È Su. Venkatesan 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது வழங்கப்பட்ட இவரது காவல் கோட்டம் நூல் நாயக்கர் ஆட்சி களத்தில் தொடங்கி 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரை நீள்கிறது இந்த புதினம் மதுரை அருகே தாதனூர் எனும் கிராமத்தில் நடைபெறுவதாக அமைகிறது பெருந்திரளான எண்ண It is hard to write about a book of 1000 pages It is also a sin not to write about a book with such history and vast array of stories Definitely a different kind of novel written in Tamil All the characters that you will ever get attached to is Madurai and Thathanoor It travels like a blood travels in a body The blood is called Stories Our history is stories our stories are our history People are historians and history is made up of the very people who records it Venkatesan greatfully captured all these and presented it as a slice of life It cant be categorized as just records n documents also not a entire ficition This type of writing itself is new for me and it is also interesting and fresh Well words coming out may be a tamil blog Secretos del Cosmos is hard to write about a book of 1000 pages It The Secret Treasons is also a sin not to write about a book with such history and vast array of stories Definitely a different kind of novel written مريض الوهم in Tamil All the characters that you will ever get attached to The Hypochondriacs Guide To Life And Death is Madurai and Thathanoor It travels like a blood travels ¡Arde Troya! (Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena, in a body The blood Doctor y campeón is called Stories Our history La corruptrice is stories our stories are our history People are historians and history Sweet for Her (Sweet Curves is made up of the very people who records The Purpose-Guided Universe it Venkatesan greatfully captured all these and presented The Abel & Cole Veg Box Companion it as a slice of life It cant be categorized as just records n documents also not a entire ficition This type of writing The Academy itself Full Dark, No Stars is new for me and If Only Once (The Martelli Brothers, it 1000 sitios que ver en España al menos una vez en la vida is also La ética de la crueldad interesting and fresh Well words coming out may be a tamil blog

Read ì eBook, PDF or Kindle ePUB È Su. Venkatesan

Free download காவல் கோட்டம் characters காவல் கோட்டம் ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB Read ì eBook, PDF or Kindle ePUB È Su. Venkatesan ்கே மதுரை நகரின் வரலாற்றை கூறவது போலவும் உள்ளதுEnglish DescriptionThe novel begins with Malik Kafur’s southern campaign the subseuent take over of the city by Vijayanagar kings and finally the BritishThe novel deals with the uniue security system prevailed in Madurai Fort before it was demolished by the British for the purpose of expanding the cityThe British defeated the security guards and lodged them in a camp in Gudalur Cumbum Valley after declaring them as Notified Community After independence they were denotified The novel is also known for its strong women characters What can I say about this book Surely one of the best ever Tamil books Story of Madurai told with respect to the security system of the city Simply the best I rate this book below only to the legendary Ponniyin Selvan Ni Un Jefe Más. Quiero tener mi negocio y ser mi propio jefe. Secretos para independizarse: Cómo un Emprendedor Exitoso. Cómo crear una empresa exitosa. Cómo emprender e iniciar un negocio rentable in Madurai Fort before No Limits (No existen Límites cuando se cree en uno mismo) it was demolished by the British for the purpose of expanding the cityThe British defeated the security guards and lodged them Captain Wentworths Persuasion in a camp Canu Cynnar in Gudalur Cumbum Valley after declaring them as Notified Community After La bondad de los extraños independence they were denotified The novel Willy the Wizard is also known for Off-side its strong women characters What can I say about this book Surely one of the best ever Tamil books Story of Madurai told with respect to the security system of the city Simply the best I rate this book below only to the legendary Ponniyin Selvan

Su. Venkatesan È 7 Free read

Free download காவல் கோட்டம் characters காவல் கோட்டம் ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB Read ì eBook, PDF or Kindle ePUB È Su. Venkatesan க்கையும் ஆயுதபலமும் கொண்ட மேய்ச்சல் நில மக்களான தெலுங்கு நாயக்கர்களும் சிறிய எண்ணிக்கையில் திருட்டை தொழிலாகக் கொண்ட கள்ளர்களும் எப்படி ஒருவருடன் ஒருவர் மோதி சமரசம் செய்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்த நாவல் இது தவிர ஆங்கா Before starting to read this book I had an idea about this book that it is a novel by SVenkatesan that has been awarded the Sahitya Academy Award and that it describes the history of Piramalai Kallars a warrior tribe based in Southern districts of Tamilnadu especially around Madurai But on reading the book I lost myself the idea that it was a fictitious novel but that it is the record of the history of Madurai and its suburbs As a native of Madurai I had a natural inclination towards its history I had already read the book by AKiParanthamanar named Madurai Nayakkar Varalaru which was written in a style of History First half of this novel has inherited the history of Madurai from the fall of Pandiya dynasty to the invasion of muslim rulers then the retrieval of the city kingdom by the Vijayanagar chieftain Viswanatha Nayakkar from the book Madhurai Nayakkar Varalaru But this novel has dramatized the historical events and made the reading a pleasure and to complete the first half at a galloping speed The events leading to the accession of Viswanatha Nayak to the throne of Madurai Kingdom is elaborated in a fitting manner explaining the loyalty of Viswanatha to Krishna Devaraya the monarch of Vijayanagara The incidents at the war fields during the Nayak dynasty in Madurai with the help of Poligars palaykkaarar is explained beautifully The second part explains the downfall of Nayak rule after Thirumalai Nayak another famous Nayak who awarded the rights of guarding Madurai and suburbs to a tribe called Piramalai Kallars living in Thadhatnur a fictitious village created in the imaginations of the author Though the name of the village was fictitious the incidents that are explained by the author from the raise to fall of the tribe are supported by documentary evidences collected by the author painstakingly for a period of about ten years The records collected are evidenced at suitable places in the novel as letters shot from one officer to the other of the East India Company administratos and during the British Rule The excesses committed by the Kallars in collecting the Kaval coolie Fee for guarding and in case somebody refuses to pay it how they venged them fearfully by committing murders and resorting to robbery The author has opined that the tribe is not the people of Tamilnadu but the descendants of the ruthless Kalbhras who ruled Tamilnadu during 2 3 centuries BC The actions taken by the British Raj to curtail the activities of the Kallars is explained at the last chapters and in this attempt all the persons belonging to that community were either killed or were removed to the reformation camps The novel ends with the destruction or disappearance of the community from the scenario The historical events and the story telling style of the author makes it easier for a reader to complete the book containing about 1050 pages of smaller fonts in a shorter period It took hardly ten days for me to complete the entire book It is sad that the author has not brought any other book so far

  • Hardcover
  • 1054
  • காவல் கோட்டம்
  • Su. Venkatesan
  • Tamil
  • 15 November 2019
  • null